Ο όρος «Ψηφιακό Περιεχόμενο» αναφέρεται στην πληροφορία που διατίθεται ψηφιακά σε ποικιλία μορφών, π.χ. κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό. Η διεθνής πραγματικότητα και ο διαρκώς παραγόμενος όγκος ψηφιακών δεδομένων υπαγορεύει την κατά το δυνατό ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστο, ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο. Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο...

Η δράση Παράγω Ανοικτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο- Αποκτώ Ελεύθερη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία έχει στόχο:

-Η διεθνής πραγματικότητα υπαγορεύει την κατά το δυνατό ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστο, ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο (κείμενα, οπτικο-ακουστικό υλικό).